Hvad er Gestaltterapi?

Psykoterapi er for mig en proces, hvor du arbejder på at skabe bevidsthed og selvaccept. Jeg støtter dig i at anerkende din virkelighed, som den ser ud lige nu, at tage ansvar for din egen eksistens, og blive mere hel gennem fuld åbenhed overfor følelser, sanser og tanker for at du virkelig kan være til stede i livet med de muligheder, det giver. Hensigten er at opdage ”hvem jeg er” – hvordan er det, jeg handler, og hvilke konsekvenser har det – for mig selv og for andre - samt at opnå et naturligt ”flow” mellem følelser, sanser og intellekt – for at kunne være i fuld kontakt med sig selv og med andre. Når dette opnås, sker positive forandringer uundgåeligt. Med voksende opmærksomhed og ansvarlighed bliver man også uundgåeligt bedre i stand til at træffe de små og store valg, livet er fuldt af. 

 

Gestaltterapi er en psykoterapiform, der bygger på et eksistentielt livssyn, den psykologiske teori bygger på gestaltpsykologien og metoden, vi arbejder efter, er den fænomenologiske metode.

 

Fænomenologien: I den terapeutiske metode sker der et autentisk jeg-du møde. Dvs. du og jeg mødes som ligeværdige, og jeg forholder mig ligefremt og ikke-tolkende til dig. Jeg er optaget af, hvad der er din virkelighed. Det er en grundlæggende holdning i gestaltterapien, at du har lov at være som du er til enhver tid. Dine tanker, adfærd og følelser tages for pålydende. Gestaltterapien beskæftiger sig med "hvad er" og arbejder med adfærd, som foregår "her og nu". Erindringer inddrages i terapien i det omfang, at de er ledsaget af "her og nu"-følelser. Terapien former sig som en levende dialog, hvor du og jeg – i respekt for den enkeltes tempo – samarbejder om at undersøge din livsproces: Ud fra den grundantagelse, at vi alle har gode grunde til at være, som vi er, rettes opmærksomheden mod hvilke mønstre eller ”livsvaner”, der skaber problemer her og nu.

 

Der er som udgangspunkt ikke faste teknikker tilknyttet gestaltterapien, idet teknikken skal udvikles i nu'et ud fra dine omstændigheder. Jeg anvender forskellige metoder og teknikker i arbejdet. Udgangspunktet er samtalen her og nu – men via kreative eksperimenter kan der åbnes mulighed for at opdage og afprøve ubrugte potentialer.

 

Eksistentialismen: Den fundamentale antagelse er, at ethvert menneske personligt er ansvarligt for sin egen eksistens. Vi er i en konstant foranderlig verden, hvor vi bevidst eller ubevidst søger efter mening og bliver angstfyldte, når vi ikke kan finde mening med vores liv eller den verden, vi møder. Vi tumler alle med temaer som meningsløshed, frihed, isolation og død samt den frygt som disse fire grundvilkår skaber i os. Vi kan blive angstfyldte i kontakten med de enkelte grundvilkår, og i dette møde benytter vi os ofte af vores forsvarsmekanismer i søgen efter tryghed. Selv om disse forsvarsmekanismer giver tryghed, vil de uvægerligt virke begrænsende på vores udvikling og erfaring. Med afsæt i de eksistentielle livsvilkår er det gestaltterapiens formål at hjælpe dig til at blive opmærksom på og inddrage de uerkendte sider af dig selv og at hjælpe dig til at tage bevidste valg i forhold til disse grundvilkår. Terapien sigter altså på at forbedre evnen til at løse problemerne selv og dermed påtage sig det fulde ansvar for sit liv.

  

Gestaltpsykologien: Gestalt betyder skikkelse (figur, helhed) og henviser i denne sammenhæng til den måde, hvorpå vi mennesker skaber mening ved aktivt at sammenfatte forskellige indtryk til en samlet forståelse. Vi sammenfatter både indre og ydre sanseindtryk i helheder - gestalter - der giver mening. Der, hvor et menneske ikke kan gestalte sine sanseindtryk, opstår en spændingstilstand og et behov for at "lukke gestalten". En række af "gamle", ufærdige gestalter hos den enkelte kan forstyrre evnen til at danne gestalter i nu'et, hvilket kan medføre psykiske problemer/neurotisk adfærd. I terapien arbejder vi med at lukke disse således at de ikke forstyrrer din evne til at forholde dig åben og fleksibel til din virkelighed i dag. En forudsætning for at kunne leve helt og fuldt er, at der er et naturligt ”flow” mellem krop, følelser, sanser og intellekt. Derfor arbejder vi på, at du på en gang kan være i fuld kontakt med disse tre dele af dig. Kontakt indadtil med egne behov, ønsker og følelser er afgørende vigtig for at kunne blive tilfreds i samværet med andre. ”Kontakt” er både et mål og et redskab i gestaltterapi. Øget kontakt og skærpet opmærksomhed åbner mulighed for evt. på ny at vælge, hvad man vil i/med sit liv.

 

 

 

Batterivej 1 • 6400 Sønderborg • +45 29 49 50 70

TC-Terapi